SOLAS-yleissopimus määrittelee alusten turvallisuusvaatimukset kansainvälisessä liikenteessä pääasiassa seuraavissa aiheissa: aluksen rakenne, vakavuus, koneet, sähköasennus, paloturvallisuus, hengenpelastuslaitteet, navigointijärjestelmä, viestintäjärjestelmä ja laivojen kuljetus. kuormia. Nämä turvallisuusjärjestelyt tulee sisällyttää aluksiin alusten suunnitteluvaiheesta alkaen ja niitä tulee säilyttää koko aluksen käyttöiän ajan.

Maassamme vuonna 2016 voimaan tulleen SOLAS-sopimuksen määräysten mukaan sopimusvaltioilla on velvollisuus lisätä alusten, merellä olevan lastin ja aluksella olevien ihmisten henkiturvallisuutta. SOLAS-sopimuksella pyritään julistamaan ja soveltamaan merenkulun sääntöjä turvallisen merenkulun, koulutettujen merenkulkijoiden ja ympäristön saastumisen ehkäisemisen osalta.

SOLAS-sopimuksen mukaisesti aluksille annetaan pääasiassa seuraavat asiakirjat:

    Rahtialuksen turvarakennustodistus
    Rahtialuksen turvalaitteiden todistus
    Rahtialuksen turvaradiotodistus
    Matkustaja-aluksen turvatodistus
    Rahtialuksen turvatodistus
    Turvallisuustodistus suurnopeusveneille
    Nesteytettyjen kaasujen massakuljetus
    Vaatimustenmukaisuustodistus irtokaasuille
    Kansainvälinen vaatimustenmukaisuustodistus irtokaasuille
    Vaaralliset kemikaalit
    Irtotavarakemikaalien vaatimustenmukaisuustodistus
    Kansainvälinen vaatimustenmukaisuustodistus bulkkikemikaaleille

Lyhyesti sanottuna SOLAS-sopimuksen päätavoite on asettaa vähimmäisturvallisuusstandardit kauppalaivojen rakentamiselle, laitteille ja toiminnalle. Jokainen maa on velvollinen varmistamaan, että sen lipun alla purjehtivat alukset noudattavat tätä sopimusta. SOLAS-sertifiointi on todiste tämän velvoitteen noudattamisesta.

Organisaatiomme tarjoamien testaus- ja sertifiointipalveluiden joukossa tarjotaan myös SOLAS-testaus- ja sertifiointipalveluita.